Cerodontha (Butomomyza) poemyzina

Cerodontha (Butomomyza) poemyzina

Female
Late August 2011
Hobart
Bodylength approx. 2mm.
Agromyzidae-Phytoliriomyza Agromyzidae-Phytoliriomyza