Genus Phytoliriomyza

cf. Phytoliriomyza sp.
Late May 2021
Apsley Gorge Track
cf. Phytoliriomyza cf. Phytoliriomyza