Genus Phytomyza

Phytomyza sp(p).

Female
Late November 2012
Franklin
Phytomyza Australia Phytomyza Australia

Male
Early November 2012
Franklin
Agromyzidae Australia Agromyzidae Australia

Late December 2012
Franklin
Agromyzidae leaf-miner fly mating copula Phytomyza Australia Agromyzidae leaf-miner fly mating copula Phytomyza Australia