Genus Prosenina

Prosenina cf. nicholsoni
Mid October 2014
Knocklofty Reserve, Hobart