Thinempis turimetta

Thinempis cf. turimetta

Early April 2015
Marion Bay Beach