Porela albifinis, White-tailed Porela

White-tailed Porela, Porela albifinis

Mid April 2015
Marion Bay
White-tailed Porela, Porela albifinis White-tailed Porela, Porela albifinis

Mid April 2016
Marion Bay

Mid April 2021
Geilston Bay
IMG 9394  IMG 9396