Genus Pachyrhabda

?Pachyrhabda nr. steropodes
Mid October 2012
Franklin
?Pachyrhabda nr. steropodes Oecophoridae Stathmopodinae Stathopoda moth Australia ?Pachyrhabda nr. steropodes