Genus Aponotoreas

Aponotoreas cheimatobiata
Early April 2015
Weilangta
Aponotoreas cheimatobiata